• Cannabis Beleid Nederland

  Cannabisbeleid Nederland

  Verkoop van cannabis in coffeeshops wordt in Nederland gedoogd.

  Landelijk gelden voor gedoogde coffeeshops de zogenoemde AHOJG-criteria. Ze gelden voor alle coffeeshops in Nederland. Gemeenten mogen niet van deze voorwaarden afwijken. Het is verboden:

  • te Afficheren (reclame te maken voor hasj en wiet)
  • Harddrugs te verhandelen
  • Overlast te veroorzaken
  • Jeugdigen onder de 18 jaar in de coffeeshop toe te laten of aan hen te verkopen
  • Grote hoeveelheden te verhandelen (niet meer dan 5 gram per keer verkopen) of op voorraad te hebben (niet meer dan 500 gram).

  Naast de AHOJG-criteria kunnen gemeenten aanvullende voorwaarden opstellen. Deze zijn onderdeel van het lokale coffeeshopbeleid. Meer informatie over coffeeshopbeleid is te vinden op www.hetccv.nl. (website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid)

  Coffeeshops worden gedoogd vanuit het oogpunt van gezondheidsbescherming. Het doel is een scheiding tussen markten van soft- en harddrugs te bewerkstelligen, zodat mensen die cannabis gebruiken, niet in aanraking hoeven te komen met harddrugs.

  Beleidsmaatregelen

  Uit onderzoek is gebleken dat georganiseerde criminaliteit steeds intensiever bij de teelt van cannabis betrokken is geraakt. Om de hennepteelt te bestrijden is in 2005 een nieuwe aanpak geïntroduceerd, waarin naast politie, justitie en andere overheidsdiensten ook private partijen als energiemaatschappijen en woningcorporaties tegen telers optreden.

  In 2007/2008 is de aanpak ‘bestrijding georganiseerde Hennepteelt’ geïntroduceerd. Deze is organisatorisch ondergebracht in de ‘Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt’.

  Medicinale cannabis

  Sinds september 2003 is het mogelijk om legaal via arts en apotheek cannabis te verkrijgen.
  Er zijn voldoende aanwijzingen dat medicinale cannabis werkzaam kan zijn bij:

  • pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade,
  • misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids
  • misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker,
  • hiv-infectie en aids,
  • chronische pijn (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische
  • pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos),
  • syndroom van Gilles de la Tourette.

  Meer informatie over medicinale cannabis: www.cannabisbureau.nl

 • Cannabis Wetgeving

  Cannabis en de wet

  Wat zegt de wet en wat gaat er veranderen?

  • Hasj en wiet staan op lijst IIb van de Opiumwet.
  • De bewerkte producten, zoals hasjolie, bhang en wietthee, staan op lijst I. Op deze lijst staan de drugs met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid.

  Bezit, kweken, verbouwen

  • Heeft iemand tot 5 gram cannabis bij zich, dan worden er geen maatregelen genomen
  • Het thuiskweken van maximaal 5 cannabisplanten per huishouden wordt gedoogd
  • Verbouw, verkoop en bezit van grotere hoeveelheden wordt wel vervolgd en levert zwaardere straffen op.

  Wat gaat er veranderen in de wet en het beleid?

  Het gedoogbeleid zal worden aangescherpt met de volgende maatregelen:

  • Coffeeshops zijn vanaf 1 januari 2013 alleen nog toegankelijk voor ingezetenen van Nederland. Coffeeshopbezoekers moeten vanaf dat moment een geldig uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie kunnen laten zien. De handhaving van het ingezetenencriterium gaat in overleg met betrokken gemeenten. Als het nodig mocht zijn kan het gefaseerd worden ingevoerd, waardoor er makkelijker kan worden aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid en het meer aansluit op de plaatselijke situatie. Enkele gemeenten, waaronder Amsterdam en Rotterdam, hebben inmiddels laten weten vooralsnog niet actief op naleving van dit criterium te gaan controleren.
  • Per 1 januari  2014 gaat de nieuwe regel van kracht dat de afstand tussen een coffeeshop en een school minimaal 350 meter moet bedragen. Criterium voor de afstand is de reëel af te leggen afstand te voet over de openbare weg tussen de voordeur van de coffeeshop en de hoofdingang van de school. Het gaat om scholen waar voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs wordt gegeven. Ook hier geldt, dat gemeenten ‘maatwerk’ mogen leveren bij handhaving van dit criterium.
  De wietpas, en daarmee het besloten clubcriterium, die vanaf 1 mei jl van kracht was in Limburg, Brabant en Zeeland, is per 19 november jl. komen te vervallen.

  Van lijst II naar lijst I:

  Het kabinet wil cannabis met een THC-gehalte van 15% of meer op lijst I van de Opiumwet plaatsen. Sterke cannabis wordt daarmee als een harddrug beschouwd. De systematiek van de Opiumwet met 2 lijsten (lijst I met harddrugs en lijst II met softdrugs) blijft ongewijzigd.

  Het kabinet ziet sterke cannabis als een middel met een onaanvaardbaar risico en is van mening dat een hoog THC-gehalte een rol speelt bij de schade voor de gezondheid, zeker bij gebruik op jonge leeftijd en is tevens van mening dat de consumptie en productie van zware cannabis moet worden teruggedrongen.

  Coffeeshops mogen straks alleen nog cannabis aanbieden met een THC-gehalte van maximaal 15%. Op handel , in- en uitvoer van zware cannabis komen hogere straffen te staan.

 • Cannabis Aantoonbaarheid

  Aantoonbaarheid cannabis

  De aantoonbaarheid van cannabis in bijvoorbeeld bloed of urine hangt af van een aantal factoren, waaronder de duur, frequentie en gebruikte hoeveelheid van het middel.

  Drugstesten zijn meestal urinetesten. In urine zijn drugs langer terug te vinden dan in bloed. Hoelang hangt af van hoeveel en hoe vaak iemand heeft gebruikt. Ook breekt ieder persoon stoffen op een ander tempo af. Cannabis blijft enkele dagen tot 3 weken na het laatste gebruik aantoonbaar in de urine. Bij de meeste mensen is cannabis korter dan 2 weken terug te zien in de urine.

   

 • Cannabis Combinatiegebruik

  Cannabis met andere middelen

  Wat is het effect van het gebruik van cannabis in combinatie met andere middelen?

  Het gecombineerd gebruik van verschillende drugs of drugs met alcohol en/ of medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare, en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden.

   

  Hasj/wiet + alcohol

  Kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn en flauwvallen. Vermindert de rijvaardigheid.

  Hasj/wiet + XTC

  Gebruikers hebben verschillende ervaringen. Er zijn gebruikers die actiever blijven van hasj/wiet in combinatie met XTC. XTC kan de effecten van het blowen versterken. Er zijn ook gebruikers die geen effect ervaren.

  Hasj /wiet + cocaïne of speed

  Vergroot de kans op angst en onrust. Gebruikers zeggen dat cannabis de werking van speed of cocaïne kan verzachten.

  Hasj/wiet + paddo’s 

  Kan leiden tot een heftige, onvoorspelbare trip. Soms worden tijdens het blowen eerder beleefde paddo-effecten opnieuw beleefd.

  Meer informatie over verschillende combinaties van alcohol en drugs en de risico’s hiervan zijn te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

 • Cannabis Zwangerschap

  Cannabis en zwangerschap

  De werkzame stof THC bereikt via de placenta de foetus.

  Het gebruik van drugs tijdens de bevruchting, zwangerschap, en/of borstvoeding is onderwerp van onderzoek. Van veel middelen is nog niet helemaal bekend welke schade het gebruik bij bevruchting, zwangerschap en/of borstvoeding toebrengt aan het (ongeboren) kind. Om eventuele schade zoveel mogelijk uit te sluiten, wordt aangeraden helemaal geen drugs te gebruiken als je zwanger wilt worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft.

  Het gebruik van hasj en wiet kan de vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen verminderen. Dit herstelt zich weer als er wordt gestopt met het gebruik.

  Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap cannabis hebben gerookt, kunnen worden geboren met een lager geboortegewicht. Sommige onderzoeken laten zien dat kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap (veel) cannabis gebruikten, slechter scoren op cognitieve testen en problemen hebben met concentratie en impulsiviteit.

  Na de geboorte kan de baby cannabis binnen krijgen via de moedermelk. Het is niet duidelijk wat voor effect dit heeft op de baby. Om die reden wordt cannabisgebruik afgeraden wanneer een moeder borstvoeding wil geven.
  Meer informatie over cannabis en zwangerschap

 • Cannabis Risico’s

  Risico’s cannabis

  Het gebruik van cannabis heeft risico’s op lichamelijk, geestelijk, sociaal vlak.

  Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

  Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

  Wil je geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

  Korte termijn risico’s

  • Hoofdpijn en duizeligheid
  • Kan verkeerd vallen bij iemand die al niet goed in zijn vel zit of niet goed voorbereid is op de effecten. De gebruiker krijgt dan last van angst, somberheid en/of paniek. Dit kan samengaan met misselijkheid, flauwvallen en andere lichamelijke klachten. Na zo’n ervaring kan iemand zich nog dagen of weken last houden van angstklachten, concentratieproblemen en andere klachten.
  • Negatieve invloed op concentratie, reactievermogen en korte termijngeheugen. Dit kan prestaties op school of werk verslechteren. Onder invloed deelnemen aan het verkeer is riskant en verboden.
  • Snelle hartslag en een lage bloeddruk bij opstaan. Bij mensen met hartproblemen kan dit klachten geven of verergeren. Door de plotselinge verlaging van de bloeddruk vallen mensen soms flauw.

  Lange termijn risico’s

  • Verslaving. Bij regelmatig gebruik kan iemand controle over het gebruik verliezen. Het verlangen om te cannabis te gebruiken wordt dan zo sterk dat andere zaken minder belangrijk worden. Mensen die veel en vaak cannabis gebruiken, kunnen bij stoppen last krijgen van slapeloosheid, somberheid, concentratieproblemen en andere klachten.
  • Schade aan luchtwegen en mogelijk een verhoogde kans op longkanker bij chronisch zwaar gebruik. De exacte relatie tussen cannabisgebruik en kanker is onderwerp van onderzoek; de resultaten tot dusver zijn echter niet éénduidig.
  • Mensen met een psychische stoornis, zoals een depressie, angstklachten of schizofrenie, kunnen meer last van hun klachten krijgen. Mensen bij wie psychische klachten in de familie zitten of die door andere redenen gevoelig zijn voor psychische stoornissen, kunnen door cannabisgebruik voor het eerst last krijgen van deze stoornissen.
  • Ook mensen zonder duidelijke aanleg lijken door cannabisgebruik meer kans te hebben op een psychische stoornis. Jongeren lopen hierbij waarschijnlijk meer risico dan volwassenen. Hoe vaker er wordt gebruikt, hoe groter het risico.

  Mensen die toch cannabis willen gebruiken kunnen de risico’s voor de gezondheid zo veel mogelijk beperken. Meer informatie hierover is te vinden op www.drugsenuitgaan.nl.

  Risico’s van een hoger THC-gehalte

  THC (tetrahydrocannabinol) is één van de werkzame stoffen in cannabis. De cannabis van nu bevat veel meer THC dan 10 jaar geleden. Hasj of wiet met een hoog THC-gehalte kan er sneller voor zorgen dat iemand te veel binnen krijgt en daardoor last krijgt van klachten als angst, paniek, misselijkheid en hoofdpijn. Een hoog THC-gehalte kan waarschijnlijk sneller een psychose oproepen, maar we weten nog niet in hoeverre cannabis met een hoog THC-gehalte de kans op verslaving vergroot. Er bestaat wel een risicogroep van mensen met een voorkeur voor sterke hasj of wiet die dit vaak gebruiken. Zij lopen wel meer kans op verslaving.
  Er zijn recente aanwijzingen dat cannabidiol, een ander werkzaam bestanddeel in cannabis, sommige effecten van THC tegengaat, zoals acute psychotische symptomen, angst, verslechtering van het geheugen, en belonende effecten. Vooral de verhouding tussen THC en CBD (cannabidiol)  lijkt hierbij van belang. De nederwiet bevat relatief veel THC en weinig CBD. Voor buitenlandse hasj is deze verhouding ‘gunstiger’.

 • Cannabis Effecten

  Cannabis algemeen

  CannabisHasj en wiet worden ook wel cannabis genoemd. Wiet wordt ook wel marihuana genoemd.

  Uiterlijk

  • Wiet bestaat uit de gedroogde en verkruimelde vrouwelijke bloemtoppen van de Cannabis Sativa en is groen-bruin van kleur.
  • Hasj bestaat uit samengeperste blokjes of plakjes hars. De kleur varieert van geel tot lichtbruin tot zwart
  • Hasjolie is sterk geconcentreerde stof uit de Cannabis Sativa-plant; hasjolie is in de regel bruinzwart (vloeibaar)
  • Bhang: massa van gestampte cannabisbladeren al dan niet vermengd met kruiden en specerijen, ook wel in bolletjes, in thee en yoghurt (bhang lassie).

  Werkzame stof

  De belangrijkste werkzame stof in hasj en wiet is delta-9-TetraHydroCannabinol (THC). Er zitten daarnaast nog zo’n 100 andere cannabinoïden in wiet. Cannabidiol (CBD) en Cannabinol (CBN) zijn naast THC de meest voorkomende cannabinoïden in de plant.

  Meer informatie kunt u vinden in het rapport THC- concentratie in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops 2010-2011.

  Gebruikersmethoden

  • Roken (in pijpje, waterpijp of vermengd met tabak in een sigaret (stickie of joint)
  • Eten (spacecake)
  • Drinken (wietthee, bhang)
  • Verdampen (door middel van een vaporizer)