• Behandeling Heroïne

  Behandeling heroïne

  Er zijn verschillende interventies beschikbaar om een heroïneverslaving aan te pakken. De nadruk in de aanpak ligt op acute ontgifting of afbouw van de verslaving met hulp van medicatie. Naast het aanpakken van heroïneverslavingen is de preventie van terugval een belangrijk aandachtspunt.

  Afkicken met behulp van methadon

  In Nederland is methadon de eerste keus bij detoxificatie (ontgifting). Dit blijkt ook uit het succes van de mate van voltooiing van de ontgiftingsprocedure en de beheersing van onthoudingsverschijnselen.

  Afkicken onder narcose

  Verslaafden kunnen ook lichamelijk afkicken onder narcose. De soms zeer hevige onthoudingsverschijnselen treden bij deze behandelvorm op tijdens de narcose, zodat de persoon zelf daar niets van merkt. Hierna volgt een behandeling van een jaar met het middel naltrexon.

  Afkicken met ondersteuning psychosociale interventies

  Het afkicken is gebaat bij ondersteuning met psychosociale interventies. Er zijn in Nederland veel verschillende behandelvormen beschikbaar: van langdurige behandeling in therapeutische gemeenschappen tot ambulante zorg. Deze kunnen bestaan uit o.a. sociale vaardigheden, assertiviteitstraining maar vooral ook stilstaan bij de redenen van het gebruik. Daarnaast blijkt beloning van gewenst gedrag met tegoedbonnen te werken. Maar ook zonder beloning lijkt er winst te behalen in vergelijking met detoxificatie zonder dergelijke interventies.

  Vervolgbehandeling (preventie van terugval)

  Preventie van terugval vereist een combinatie van medicatie en psychosociale interventies. Naltrexon is daarbij het medicament van eerste keus.

  Vervangingsbehandeling

  Het eerste doel van medicamenteuze vervangingsbehandeling is het gebruik van heroïne of andere illegale opiaten te stoppen of te matigen en de verslaafde te helpen zijn leven te stabiliseren. In Nederland wordt methadon als eerste keus beschouwd. In het buitenland wordt buprenorfine (een andere vervangende medicatie) vaker voorgeschreven dan in Nederland en praktisch even goede resultaten geboekt.

  Risicobeperking

  Naloxon kan de negatieve gevolgen van overdosering van opiaten neutraliseren. Aanvullende maatregelen zijn nodig om het aantal doden door overdosis terug te dringen.

  Omruil spuitattributen

  Een belangrijke pijler van HIV-preventie onder druggebruikers is het aanbieden van de mogelijkheid gebruikte spuiten gratis om te ruilen voor schonen spuiten

  Counseling en psycho-educatie

  Counseling en psycho-educatie verminderen het risico op besmetting met HIV als deze  gericht zijn op bevordering van veilig seksueel gedrag. Dit geldt voor probleemgebruikers van drugs in het algemeen, niet alleen voor opiaatverslaafden.

  Gebruiksruimten

  Gebruiksruimten dragen bij aan minder riskant spuitgedrag, vermindering van sterfte aan drugs en terugdringing van drugsoverlast. Momenteel zijn er in Nederland zo’n 40 gebruiksruimtes, verspreid over het hele land.

  Medisch voorgeschreven heroïne

  In sommige gevallen wordt ook heroïne voorgeschreven, als methadon niet blijkt te werken.  Deze vorm van behandeling is voor een bepaalde groep verslaafden effectief gebleken

  Verantwoording en uitleg

  In 2004 zijn interventies voor het eerst onderzocht op effectiviteit en werkzaamheid. In 2006 werd dit onderzoek aangevuld met actuele gegevens; voor zover aanwezig. Hier vindt u de conclusies uit 2006 en de conclusies uit 2004.

  Lees voor een volledig overzicht van bevindingen:

  Zie ook de website www.ccbh.nl (Centrale Commissie Behandeling Heroineverslaafden)

 • Stoppen met heroïne

  Stoppen met heroïne

  Stoppen met heroïnegebruik blijkt vaak een grote opgave voor mensen die er afhankelijk van zijn geworden.

  Stopt iemand zonder meer, dus zonder medicijnen, dan kunnen de lichamelijke afkickverschijnselen heftig zijn en 7 tot 10 dagen duren. Het stoppen, ofwel afkicken, zonder verder medicatie noemt men ‘cold turkey’.

  Afkicken met methadon

  Afkicken kan ook onder medische begeleiding. De gebruiker wordt ondersteund met bijvoorbeeld methadon waarvan de dosis langzaam wordt afgebouwd. In de meeste gevallen wordt methadon echter verstrekt in een blijvende onderhoudsdosis. Methadon is een synthetisch opiaat, dat langer werkt dan heroïne (gemiddeld ongeveer 24 uur). Het voordeel daarvan is, dat het lichaam niet zo snel als dat bij heroïne het geval is om een nieuwe dosis vraagt.

  Door deelname aan een onderhoudsprogramma kan de gebruiker terugkeren in een normaal dag- en nachtritme en hoeft deze niet voortdurend op zoek naar heroïne. Door de regelmaat kan zijn situatie verbeteren, in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht. Bijkomende voordelen zijn, dat methadon zuiver is en over het algemeen via de mond ingenomen wordt. Er is in dat geval geen risico meer van besmette naalden. Verder zijn de risico’s van methadon dezelfde als die van heroïne: het is en blijft een zwaar verdovend middel.

  Afkicken onder narcose

  Heroïneverslaafden kunnen ook lichamelijk afkicken onder narcose. De soms zeer hevige onthoudingsverschijnselen treden bij deze behandelvorm op tijdens de narcose, zodat de persoon zelf daar niets van merkt. Hierna volgt een behandeling van een jaar met het middel naltrexon.

  Definitief stoppen

  Het is vaak moeilijk definitief van de heroïne af te kicken. De geestelijke afhankelijkheid vormt de grootste hinderpaal. De onderliggende problemen bestaan immers nog steeds en het opbouwen van een nieuw leven is moeilijk en zwaar. Intussen blijft de heroïne lokken. Het gevaar om terug te vallen is dan ook betrekkelijk groot.

 • Heroïne Beleid

  Heroïne en beleid in Nederland

  Een van de pijlers van het Nederlandse drugsbeleid is harm reduction. Hieronder wordt veelal verstaan het terugdringen van druggerelateerde overlast voor zowel de gebruiker, diens directe omgeving en de samenleving als geheel.

  Vanwege deze laatste doelstelling is het beleid primair ondergebracht bij het ministerie van VWS.

  Om de gezondheid van de heroïnegebruiker te verbeteren en de gezondheid van zijn er in de afgelopen decennia harm reduction activiteiten onderdeel geworden van het officiële beleid, zoals:

  • Spuitomruil
  • Verstrekking van (heroïne)vervangende medicatie als methadon en buprenorfine
  • Gebruiksruimten
  • Heroïneverstrekking

  Drang en dwang

  Om overlast terug te dringen is de laatste jaren meer nadruk komen te liggen op drang en dwang. Er wordt steeds vaker drang uitgeoefend op verslaafden: Verslaafden die regelmatig met politie en justitie in aanraking komen, kunnen kiezen tussen behandeling of detentie. Sinds 2001 kan er ook dwang worden uitgeoefend door gebruik te maken van de Wet Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV). Verslaafden kunnen dan tot maximaal 2 jaar worden opgesloten en behandeld in een speciale justitiële inrichting.

  Scheiding der markten

  Vooral door de toename van problemen met heroïne besloot Nederland in 1976 het beleid te veranderen. Dit leidde tot het huidige beleid met een scheiding tussen harddrugs en hasj en wiet (en andere middelen die op momenteel lijst II van de Opiumwet staan). Hiertoe werd in 1976 overgegaan om te voorkomen dat gebruikers van hasj en wiet in aanraking zouden komen met heroïne en andere harddrugs.

 • Heroïne Wetgeving

  Heroïne en de wet

  In de huidige Opiumwet valt heroïne, net als andere opiaten, onder lijst I. Op deze lijst staan de harddrugs.

  Dit zijn middelen met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid. De Opiumwet verbiedt productie, handel, bezit, en in- en uitvoer van heroïne. Het gebruik van heroïne (en andere drugs) is niet strafbaar.

  Het bezit van een kleine hoeveelheid heroïne (gebruikershoeveelheid) wordt in de praktijk niet met voorrang opgespoord en vervolgd. In het algemeen zal geen vervolging plaatsvinden. Dit staat in de richtlijn bij de Opiumwet van het Openbaar Ministerie.

  Heroïne als geneesmiddel

  Sinds 2006 is heroïne geregistreerd als geneesmiddel. Onder strikte voorwaarden kan heroïne voorgeschreven worden aan opiaatafhankelijken.

   

 • Heroïne Aantoonbaarheid

  Aantoonbaarheid heroïne

  Heroïne wordt snel door het lichaam afgebroken in andere stoffen.

  De aantoonbaarheid van een middel in bijvoorbeeld bloed of urine hangt af van een aantal factoren, waaronder de duur, frequentie en gebruikte hoeveelheid van het middel, het  metabolisme van de persoon in kwestie (de snelheid waarmee de afbraakstoffen van een middel worden afgebroken door met name de lever). Hoe vaker, meer en hoe langer men gebruikt, des te langer is een middel aantoonbaar. Drugs zijn langer aantoonbaar in urine dan in bloed.

  Heroïne zelf is tot maximaal 8 uur aan te tonen in urine. De afbraakproducten (metabolieten) van heroïne in het lichaam zijn langer aantoonbaar, waardoor het gebruik tot maximaal 5 dagen aan te tonen is in urine.

 • Heroïne Prijs

  Prijs heroïne

  De prijs voor heroïne ligt tussen de 20 tot 40 euro per gram.

  Op straat wordt het vaak in kleinere hoeveelheden verkocht in bolletjes van 5 of 10 euro.

 • Heroïne Combinatiegebruik

  Heroïne met andere middelen

  Het gecombineerd gebruik van heroïne met verschillende drugs, alcohol en/of medicijnen kan vervelende, onvoorspelbare en ook gevaarlijke effecten met zich meebrengen. Daarom wordt combigebruik afgeraden.

  Heroïne en alcohol en andere verdovende middelen

  Het combineren van heroïne met andere verdovende middelen zoals alcohol en slaap- en kalmeringsmiddelen, verhoogt het risico op overdosering en moet dan ook sterk worden afgeraden.

  Heroïne en cocaïne

  Veel heroïnegebruikers gebruiken ook basecoke, de rookbare vorm van cocaïne. Deze combinatie wordt ook wel speedball genoemd. Vaak ook worden beide middelen niet tegelijk gebruikt, maar wordt het ene middel gebruikt om de scherpe randjes van het gebruik van het andere middel eraf te halen. Zo wordt over de dag heen verspreid afwisselend heroïne en cocaïne gebruikt afhankelijk van de gewenste stemming.
  Het combineren van beide middelen brengt extra risico’s met zich.

  Dit geldt voor elke combinatie van een sterk verdovend middel met een sterk stimulerend middel. Doordat stimulerende middelen de hartslag verhoogt en heroïne deze verlaagt, is er een verhoogde kans op hartritmestoornissen. Ook wordt door deze combinatie het risico op een overdosering groter, omdat de verdovende werking van heroïne minder wordt gevoeld. En mensen dus meer kunnen gaan gebruiken.

 • Heroïne Zwangerschap

  Heroïne en zwangerschap

  Heroïnegebruik en zwangerschap gaat meestal over langdurig en afhankelijk gebruik; zelden over incidenteel gebruik.

  Bij de geboorte is de baby dan, net als de moeder, verslaafd. De baby zal dan ook z’n leven beginnen met een korte periode met ontwenningsverschijnselen.

  Er kunnen veel en ernstige complicaties optreden bij een zwangere, heroïne-afhankelijke vrouw:

  • Verhoogd risico op een miskraam
  • Overlijden van het kind voor de bevalling
  • Loslaten van placenta voor geboorte
  • Ernstige infecties en ziektes door een moeder die spuit
  • Ademhalingsstoornissen
  • Aangeboren afwijkingen
  • Ondergewicht en/of groeivertraging
  • Abnormale neurologische ontwikkeling zoals een abnormaal slaappatroon
  • Wiegendood.

  Een zwangere, heroïneverslaafde vrouw wordt aangeraden niet ineens te stoppen met gebruik. Dit kan gevaarlijk zijn voor de ongeboren vrucht en een miskraam veroorzaken. Veelal wordt aangeraden om onder medische begeleiding over te gaan op vervangende medicatie zoals methadon.

  Ook op latere leeftijd kunnen kinderen van een verslaafde moeder nog gevolgen ondervinden van het heroïnegebruik tijdens de zwangerschap, zoals vertraagde motorische ontwikkeling, groei-achterstand en leer- en gedragsstoornissen.

  Borstvoeding

  Heroïne komt via de moedermelk in het lichaam van het kind. Zoals een kind bij gebruik tijdens de zwangerschap verslaafd geboren kan worden, zo zal het ook verslaafd raken of blijven bij gebruik tijdens de borstvoeding. Het geven van borstvoeding wordt afgeraden bij gebruik van heroïne of methadon.

 • Heroïne Risico’s

  Risico’s heroïne

  Het gebruik van heroïne brengt de nodige risico’s met zich mee. De risico’s worden groter wanneer iemand meer en vaker gaat gebruiken.

  Het gebruik van alcohol en drugs is nooit zonder risico’s. Door continue wetenschappelijk onderzoek, is steeds meer bekend over de schadelijke effecten van alcohol en drugs(gebruik). Met name voor bepaalde (kwetsbare) groepen zoals jongeren, licht verstandelijk gehandicapten en kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zijn de risico’s groter. Zo zijn er aanwijzingen uit onderzoek dat het gebruik van alcohol en drugs een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen. En jong starten met gebruiken, vergroot de kans op verslaving op latere leeftijd.

  Van belang is dus om het drugsgebruik door jongeren zo lang mogelijk uit te stellen. Als mensen, jong of oud, toch besluiten om drugs of alcohol te gebruiken, is het meer dan verstandig dat zij zich goed informeren over de werking en risico’s van het middel op korte- en op lange termijn.

  Wil men geen risico’s lopen? Gebruik dan niet.

  Lichamelijke risico’s heroïne

  • Overdosis en ademstilstand 
   Wanneer een te hoge dosis wordt genomen kan de ademhaling dusdanig vertraagd raken dat de gebruiker hieraan overlijdt.
   Een overdosis kan komen door: een te hoge dosis ineens, dezelfde dosis als vroeger na een periode van stoppen, of verrast worden door ongebruikelijk zuivere heroïne, of door combinatie met andere dempende middelen.
   Bij langdurig gebruik wordt het risico op een ademstilstand groter doordat het longweefsel kan opzwellen. Hierdoor vermindert de longcapaciteit.
  • Infecties
   Vooral door onzorgvuldig en onhygiënisch spuiten kunnen ontstekingen optreden en bestaat het risico op overdracht van infectieziekte als HIV en hepatitis B en C. Er zijn aanwijzingen dat heroïne ook het immuunsysteem negatief beïnvloedt. Dit maakt het risico op infecties groter. [zie ook: www.trimbos.nl/preventie]
  • Obstipatie 
   Heroïne heeft een negatieve invloed op de darmwerking. Er ontstaat vaak obstipatie.
  • Verstoorde menstruatiecyclus
   De menstruatie raakt verstoord en kan zelfs helemaal verdwijnen. Ondanks het verdwijnen kan een gebruikster wel zwanger raken en is er de kans dat zij de zwangerschap pas in een zeer laat stadium opmerkt.
  • Bijkomende risico’s
   Bij langdurig gebruik kunnen ook allerlei bijverschijnselen optreden door een ongezonde leefwijze. Denk aan ondervoeding en aan andere ziektes die vaak te laat worden opgemerkt door de verdovende werking van heroïne.

  Geestelijke risico’s heroïne

  Stemmingswisselingen
  De stemming van een heroïnegebruiker kan veelvuldig wisselen. Van vrolijk op het moment van de rush tot geïrriteerd, onverschillig of depressief wanneer het is uitgewerkt.

  Sociale risico’s heroïne

  • Financiële problemen ten gevolge van het dagelijkse gebruik van heroine
  • Verwaarlozing van familie en vrienden
  • Geïsoleerd raken van de maatschappij

  Verslaving

  • Lichamelijke afhankelijkheid treedt bij heroïne vrij snel op. Het lichaam gaat protesteren als iemand stopt met heroïnegebruik. Iemand krijgt last van onthoudingsverschijnselen.
  • Iemand zit niet na eenmalig gebruik al vast aan heroïne. Maar wordt heroïne intensiever gebruikt, dan wordt de lichamelijke afhankelijkheid snel groter. Het lichaam went snel aan heroïne en iemand moet meer gebruiken voor hetzelfde effect. Dit heet tolerantie.
  • Als heroïne is uitgewerkt, krijgt iemand ontwenningsverschijnselen: de gebruiker voelt zich ziek, transpireert, is klam en koud, heeft kippenvel, een lopende neus, buikkrampen en pijn in armen en benen. Ook kan hij last hebben van braken en diarree.
  • Deze klachten verdwijnen zodra iemand opnieuw heroïne gebruikt. Zijn lichaam schreeuwt als het ware om heroïne. Zo komt de gebruiker gemakkelijk in een vicieuze cirkel terecht.
  • Heroïne maakt ook geestelijk afhankelijk. De gebruiker verlangt steeds sterker naar heroïne en voelt zich eigenlijk niet meer prettig zonder. Heroïne verdooft alles, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit maakt mensen met ernstige problemen (als dakloosheid, werkloosheid, ervaringen met mishandeling in het verleden en dergelijke) ontvankelijk voor heroïne. Maar ook anderen kunnen snel afhankelijk worden. Daarom is experimenteren met heroïne riskant.
 • Heroïne Effecten

  Effecten heroïne

  Heroïne behoort tot de groep verdovende middelen die ook wel sedativa worden genoemd. Deze drugs verdoven het centrale zenuwstelsel. Het onderdrukt zowel pijn als gevoelens.

  Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoongebonden factoren (zoals de verwachting, ervaring met het middel, ziektegeschiedenis etcetera), en de omgeving waarin het wordt gebruikt (bijvoorbeeld rustig, druk, vertrouwd, onveilig). De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

  Tijdens en vooral na de eerste keer gebruiken voelen veel gebruikers zich ziek. De gebruiker krijgt meestal last van misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, braken en een zeer onaangenaam gevoel. Na enkele keren gebruiken verdwijnen deze bijwerkingen.

  Lichamelijk effecten heroïne 

  • Pijnstillend
  • Verlaagt hartslag
  • Vermindert ademhaling
  • Versuft
  • Vernauwt pupillen
  • Verlaagt darmwerking
  • Vermindert libido.

  Geestelijk effecten heroïne

  • Ervaring van gelukzalig gevoel, de zogenaamde rush
  • Verdriet, pijn en angstgevoelens verdwijnen grotendeels
  • Dromerigheid en onverschilligheid tegenover de omgeving.

  Werkingsduur heroïne

  Gemiddeld werkt heroïne 4 tot 6 uur.